مناسب پوست سر حساس  حاوی عصاره جو دوسر ایجاد کمترین قرمزي پس از استفاده قابلیت تثبیت رنگ و ترکیب با هر نوع رنگ مو (فانتزي و طبیعی) حاوي مواد آبرسان، ضد سوزش و التهاب دارای نشان استاندارد

مناسب پوست سر حساس  حاوی عصاره جو دوسر ایجاد کمترین قرمزي پس از استفاده قابلیت تثبیت رنگ و ترکیب با هر نوع رنگ مو (فانتزي و طبیعی) حاوي مواد آبرسان، ضد سوزش و التهاب دارای نشان استاندارد

اکسیدان 12 درصد قدرت روشن کنندگی بسیار بالا  ایجاد کمترین قرمزی روي مو حفظ استحکام مو حفظ حالت ارتجاعی مو قابل استفاده با پود دکلره و رنگ مو حاوي مواد آبرسان، ضد سوزش و التهاب ادارای نشان استاندارد تاثیر بسیار سریع

اکسیدان 12 درصد قدرت روشن کنندگی بسیار بالا  ایجاد کمترین قرمزی روي مو حفظ استحکام مو حفظ حالت ارتجاعی مو قابل استفاده با پود دکلره و رنگ مو حاوي مواد آبرسان، ضد سوزش و التهاب ادارای نشان استاندارد تاثیر بسیار سریع

اکسیدان 12 درصد قدرت روشن کنندگی بسیار بالا  ایجاد کمترین قرمزی روي مو حفظ استحکام مو حفظ حالت ارتجاعی مو قابل استفاده با پود دکلره و رنگ مو حاوي مواد آبرسان، ضد سوزش و التهاب ادارای نشان استاندارد تاثیر بسیار سریع

اکسیدان 9 درصد قدرت روشن کنندگی متوسط  بهترین اکسیدان برای ترکیب با مو ایجاد کمترین قرمزی روي مو حفظ استحکام مو حفظ حالت ارتجاعی مو قابل استفاده با پود دکلره و رنگ مو حاوي مواد آبرسان، ضد سوزش و التهاب ادارای نشان استاندارد تاثیر بسیار سریع

اکسیدان 9 درصد قدرت روشن کنندگی متوسط  بهترین اکسیدان برای ترکیب با مو ایجاد کمترین قرمزی روي مو حفظ استحکام مو حفظ حالت ارتجاعی مو قابل استفاده با پود دکلره و رنگ مو حاوي مواد آبرسان، ضد سوزش و التهاب ادارای نشان استاندارد تاثیر بسیار سریع

اکسیدان 9 درصد قدرت روشن کنندگی متوسط  بهترین اکسیدان برای ترکیب با مو ایجاد کمترین قرمزی روي مو حفظ استحکام مو حفظ حالت ارتجاعی مو قابل استفاده با پود دکلره و رنگ مو حاوي مواد آبرسان، ضد سوزش و التهاب ادارای نشان استاندارد تاثیر بسیار سریع

اکسیدان 3 درصد حفظ حالت ارتجاعی مو  دارای خاصیت روشن کنندگی مو حفظ استحکام مو قابل استفاده  با انواع رنگ مو مناسب برای ترکیب با رنگ موهای تیره مناسب برای موهای نازک و ضعیف تاثیر سریع حجم 750 میلی لیتر

اکسیدان 3 درصد حفظ حالت ارتجاعی مو  دارای خاصیت روشن کنندگی مو حفظ استحکام مو قابل استفاده  با انواع رنگ مو مناسب برای ترکیب با رنگ موهای تیره مناسب برای موهای نازک و ضعیف تاثیر سریع حجم 3750 میلی لیتر

اکسیدان 3 درصد حفظ حالت ارتجاعی مو  دارای خاصیت روشن کنندگی مو حفظ استحکام مو قابل استفاده  با انواع رنگ مو مناسب برای ترکیب با رنگ موهای تیره مناسب برای موهای نازک و ضعیف تاثیر سریع حجم 150 میلی لیتر

اکسیدان 6 درصد حفظ حالت ارتجاعی مو  دارای خاصیت روشن کنندگی مو حاوی ترکیبات آبرسان مو حفظ استحکام مو قابل استفاده  با انواع رنگ مو و پودر دکلره مناسب برای ترکیب با رنگ موهای تیره مناسب برای موهای نازک و ضعیف ایجاد کمترین قرمزی روی مو تاثیر سریع

اکسیدان 6 درصد حفظ حالت ارتجاعی مو  دارای خاصیت روشن کنندگی مو حاوی ترکیبات آبرسان مو حفظ استحکام مو قابل استفاده  با انواع رنگ مو و پودر دکلره مناسب برای ترکیب با رنگ موهای تیره مناسب برای موهای نازک و ضعیف ایجاد کمترین قرمزی روی مو تاثیر سریع

اکسیدان 6 درصد حفظ حالت ارتجاعی مو  دارای خاصیت روشن کنندگی مو حاوی ترکیبات آبرسان مو حفظ استحکام مو قابل استفاده  با انواع رنگ مو و پودر دکلره مناسب برای ترکیب با رنگ موهای تیره مناسب برای موهای نازک و ضعیف ایجاد کمترین قرمزی روی مو تاثیر سریع

برطرف کننده کامل قرمزي مو پس از ترکیب با پودر دکلره و رنگ مو  تثبیت کننده رنگ قابل ترکیب با انواع رنگ مو (فانتزي و طبیعی)  حاوي مواد آبرسان، ضد سوزش و التهاب  اولین برند اکسیدان داراي استاندارد

برطرف کننده کامل قرمزي مو پس از ترکیب با پودر دکلره و رنگ مو  تثبیت کننده رنگ قابل ترکیب با انواع رنگ مو (فانتزي و طبیعی)  حاوي مواد آبرسان، ضد سوزش و التهاب  اولین برند اکسیدان داراي استاندارد